Author Topic: specijalizacija  (Read 4523 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

j_falatov

  • *
  • Posts: 4399
specijalizacija
« on: May 28, 2006, 05:02:22 AM »
e pa, kolege logopedi i surdaudiolozi, ovo je predlog plana i programa specijalizacije iz otorinolaringologije univerziteta u novom sadu, medicinski fakultet, katedra za otorinolaringologiju.

pa vi vidite!


PREDLOG

PLANA I PROGRAMA

UŽE SUBSPECIJALIZACIJE IZ FONIJATRIJE

 

 

PLAN I PROGRAM TEORIJSKE NASTAVE NA SUBSPECIJALIZACIJI IZ FONIJATRIJE

 

1.      Uvod u fonijatriju

2.      Definicija i istorijat fonijatrije

3.      Klinièka anatomija organa fonacije i artikulacije

4.      Histološke karakteristike glasnica

5.      Fizièke osobine glasa

6.      Fiziologija gutanja

7.      Disphagia

8.      Dijagnostika poremeæaja gutanja

9.      Tipovi gutanja

10.  Klinièka anatomija uva

11.  Fiziologija sluha

12.  Fiziologija fonacije i artikulacije

13.  Patofiziologija fonacije i artikulacije

14.  Paleontološki, histomorfološki i neurološki aspekti glasa i govora

15.  Psihološki i sociološki aspekti glasa i govora

16.  Muzikološki aspekti glasa

17.  Simptomatologija obolenja glasa i govora

18.  Dijagnostièke metode u fonijatriji – subjektivne akustièke analize glasa

19.  Objektivne metode analize glasa

20.  Spektralna analiza glasa

21.  Laringostroboskopija

22.  Kompjuterski sistemi za analizu glasa

23.  Aerodinamska ispitivanja

24.  Komparativne metode ispitivanja glasa

25.  Dijagnostika ošteæenja sluha

26.  Tonalna liminarna audiometrija

27.  Govorna audiometrija

28.  Otoakustièka emisija, BERA

29.  Klasifikacija disfonija

30.  Funkcionalne disfonije

31.  Neurogene disfonije

32.  Psihogene disfonije

33.  Organske disfonije

34.  Endokrine disfonije

35.  Profesionalna ošteæenja glasa i govora

36.  Kongenitalne malformacije larinksa

37.  Povrede larinksa

38.  Zapaljenski procesi larinksa

39.  Alergološka laringealna obolenja

40.  Medikamentna terapija u fonijatriji

41.  Fonijatrijska rehabilitacija

42.  Principi fonohirurgije

43.  Hirurgija pseudotumora larinksa

44.  Hirurgija benignih tumora larinksa

45.  Implantaciona hirurgija glasnica

46.  Hirurgija jednostranih pareza glasnica

47.  Hirurgija obostranih pareza glasnica

48.  Laterofiksacija

49.  Hirurgija skeleta larinksa (tiroplastike)

50.  Hirurgija aritenoida

51.  Glas nakon hirurške terapije disfonija

52.  Glas nakon hirurških intervencija pseudotumora, benignih tumora i korektivnih operacija na glasnicama

53.  Glas i govor u sistemu komunikacije

54.  Strukturne karakteristike govora

55.  Osnovne fizièke i fonetièke karakteristike glasa i govora

56.  Etiologija patologije govora

57.  Nerazvijen govor i zaostao govorni razvoj

58.  Dislalije

59.  Velofaringealna inkompetencija, rascep usne i nepca

60.  Hiperrinofonije

61.  Disfluentan govor

62.  Mucanje, klinièka dijagnostika i terapija

63.  Poremeæaji èitanja i pisanja

64.  Afazija i disfazija

65.  Terapija glasa nakon parcijalnih laringektomija

66.  Rehabilitacija glasa i govora nakon totalnih laringektomija

67.  Vokalne proteze

68.  Ezofagealni glas i govor

69.  Traheoezofagealni šantovi

70.  Rana dijagnostika ošteæenja sluha

71.  Rehabilitacija glasa i govora kod ošteæenja sluha

72.  Kohlearni implanti

73.  Procena ošteæenja glasa

 

 

PLAN I PROGRAM VEŠTINA NA SUBSPECIJALIZACIJI IZ FONIJATRIJE

 

   1.

      Anamneza fonijatrijskih bolesnika
   2.

      Klinièki otorinoalringološki pregled fonijatrijskih bolesnika
   3.

      Subjektivna akustièka analiza glasa
   4.

      Stroboskopija
   5.

      Komjuterska analiza glasa
   6.

      Komparativna analiza glasa
   7.

      Reimpostacija glasa
   8.

      Kompresivne metode u rehabilitaciji glasa
   9.

      Vežbe disanja
  10.

      Vežbe fonacije
  11.

      Vežbe za glasa za hiperadukciju i hipoadukciju u fonaciji
  12.

      Vežbe aktiviranja glotisnog sfinktera
  13.

      Behavior vokalna terapija
  14.

      Akcentna metoda rehabilitacije glasa
  15.

      Rehabilitacija pacijenata sa poremeæajem gutanja
  16.

      Rekonstrukcija larinksa nakon funkcionalne hirurgije larinksa
  17.

      Endoskopske laringealne operacije
  18.

      Laterofiksacija
  19.

      Aritenoidektomija
  20.

      Tiroplastike
  21.

      Implantacine metode tretmana disfonija
  22.

      Ugradnja vokalnih proteza
  23.

      Rehabilitacija pacijenata sa vokalnim protezama
  24.

      Laringofon
  25.

      Vežbe ezofagealnog glasa i govora
  26.

      Rehabilitacija pacijenata sa near total laringektomijom
  27.

      Akumetrijsko ispitivanje sluha
  28.

      Tonalna liminarna audiometrija
  29.

      Impedansmetrija
  30.

      Odredjivanje slušnog aparata
  31.

      Postavljanje osnova glasa kod dece sa ošteæenim sluhom
  32.

      Vežbe artikulacije
  33.

      Vežbe za razvoj govora
  34.

      Logopedski tretman poremeæaja govora
  35.

      Vodjenje fonijatrijske dokumentacije

 

 

  PREDLOG

PLANA I PROGRAMA

UŽE SUBSPECIJALIZACIJE IZ AUDIOLOGIJE

PLAN I PROGRAM TEORIJSKE I PRAKTIÈNE NASTAVE ZA UŽU SPECIJALIZACIJU IZ AUDIOLOGIJE U OKVIRU OTORINOLARINGOLOGIJE

 

TEORIJSKA NASTAVA

 

1.      Uvod u audiologiju

2.      Definicija i istorijat

3.      Akustika i elektroakustika

4.      Klinièka anatomija uva

5.      Fiziologija prenosnog sistema uva

6.      Fiziologija kohlearnog aparata

7.      Fiziologija centralnih slušnih puteva

8.      Fiziologija perifernog vestibularnog aparata

9.      Fiziologija centralnih vestibularnih puteva

10.  Fiziologija fonacije i artikulacije

11.  Patofiziologija fonacije i artikulacije.

12.  Patofiziologija sluha

13.  Evolucioni aspekti kohleovestibularnog aparata

14.  Semiotika oboljenja sluha i ravnoteže

15.  Dijagnostika sluha akumetrijskim metodama

16.  Tonalna liminarna audiometrija

17.  Supraliminarna audiometrija

18.  Govorna audiometrija

19.  Procena praga sluha kod male dece (Peep-show, play-audiometrija, refleksne reakcije)

20.  Timpanometrija

21.  Timpanometrijsko ispitivanje prohodnosti Eustahijeve tube

22.  Ipsi i kontralateralni stapedijus refleks

23.  Zamorljivost stapedijus refleksa (Tone decay)

24.  Spontana otoakustièka emisija (SOAE)

25.  Tranzitorno evocirana otoakustièka emisija (TEOAE)

26.  Otoakustièke emisije kao produkt distorzije (DPOAE)

27.  Rani auditivni evocirani potencijali (BERA) – osnovni principi

28.  Znaèaj BERA-e za dijagnostiku praga sluha

29.  Znaèaj BERA-e za retrokohleranu dijagnostiku

30.  Kognitivni auditivni potencijali P-300

31.  Detekcija slušnog ošteæenja kod novoroðenèeta i odojèeta

32.  Detekcija slušnog ošteæenja kod malog deteta

33.  Detekcija slušnog ošteæenja kod pretškolskog deteta

34.  Skreening programi za procenu slušnog statusa

35.  Klasifikacije nagluvosti

36.  Akutna nagluvost (Sudden deafness)

37.  Akutna akustika trauma

38.  Hronièna akustièka trauma

39.  Mehanièka trauma uva

40.  Procena ošteæenja sluha

41.  Klasifikacija disfonija

42.  Glas i govor u sistemu komunikacije.

43.  Etiologija patologije govora.

44.  Nerazvijen govor i zaostao govorni razvoj.

45.  Rehabilitacija slušno ošteæenih

46.  Principi slušne amplifikacije

47.  Tipovi slušnih amplifikatora

48.  Metode rehabilitacije slušno ošteæenih

49.  Kohlearni implanti – indikacije i principi rehabilitacije

50.  Ocena radne sposobnosti kod slušno ošteæenih

51.  Dijagnostika tinitusa

52.  Terapija tinitusa

53.  Topodijagnostika n. facialisa

54.  Patofiziologija vestibularnog aparata

55.  Otoneurološki pregled

56.  Spontani nistagmus

57.  Kalorièni test po Fitzerald-Hallpikeu

58.  Prinicipi elektronistagmografije

59.  Cervikalni nistagmus

60.  Perrotatorni nistagmus (Pendularna stimulacija)

61.  Test glatkog praæenja

62.  Optokinetièki test

63.  Termièka stimulacija

64.  Radiološka dijagnostika vestibularnih poremeæaja

65.  Klasifikacije vrtoglavice

66.  Vrtoglavice perifernog tipa

67.  Vrtoglavice centralnog tipa

68.  Neuronitis n. vestibularis

69.  M. Meniere

70.  Benigni paroksizmalni pozicioni vertigo

71.  Diferencijalna dijagnostika jednostranog kohleovestibularnog deficita

72.  Povrede vestibularnog aparata

73.  Cervikalni sindrom

74.  Procena vestibularnog ošteæenja

75.  Ocena radne sposobnosti kod ošteæenja vestibularnog aparata

76.  Neurološki aspekti vertiginoznog sindroma

77.  Konzervativna terapija vestibularnih oboljenja

78.  Hirurška terapija vestibularnih oboljenja

79.  Vestibularna rehabilitacija

 

PRAKTIÈNE VEŠTINE

 

1.      Audiovestibulološka anamneza kod odraslih

2.      Audiovestibulološka anamneza kod dece

3.      Otoneurološki pregled

4.      Akumetrijsko ispitivanje sluha

5.      Tonalna liminarna audiometrija kod odraslih

6.      Supraliminarni testovi

7.      Tonalna liminarna audiometrija kod dece

8.      Play audiometrija

9.      Otoakustièke emisije

10.  Ispitivanje praga sluha auditivnim evociranim potencijalima (BERA)

11.  Procena stanja sluha kod dece mlaðe od 2 godine

12.  Timpanometrija kod odraslih

13.  Timpanometrija kod dece

14.  Timpanometrijsko ispitivanje Eustahijeve tube

15.  Ispitivanje stapedijus refleksa

16.  Elektrokohleografija

17.  Ispitivanje kortikalnih evociranih potencijala

18.  Topodijagnostièki testovi lezija facijalnog nerva

19.  Radiološke metode u otoneurologiji

20.  Izuèavanje procenta gubitka sluha

21.  Ocena radne sposobnosti lica ošteæenog sluha

22.  Razvrstavanje dece ošteæenog sluha pri polasku u školu

23.  Profesionalna orijentacija lica ošteæenog sluha

24.  Odreðivanje slušnog aparata kod odraslih

25.  Odreðivanje slušnog aparata kod dece

26.  Utvrdjivanje govornog statusa

27.  Test aktikulacije

28.  Rehabilitacija slušanja kod dece ošteæenog sluha

29.  Postavljanje osnovnog glasa kod dece ošteæenog sluha

30.  Vežbe artikulacije

31.  Korekcija aktikulacije

32.  Vežbe za razvoj govora i jezika

33.  Vežbe za razvoj grafomotorike

34.  Reedukacija psihomotorike

35.  Testovi za procenu statièke funkcije vestibularnog aparata

36.  Ispitivanje pozicionog nistagmusa

37.  Testovi vizuelno-okulomotorne kontrole

38.  Kalorijsko ispitivanje vestibularnog aparata

39.  Rotatorni testovi vestibularnog aparata

40.  Procena vestibularnog ošteæenja

41.  Ocena radne sposobnosti kod ošteæenja vestibularnog aparata

42.  Osnovi fonijatrijske anamneze i pregleda

43.  Objektivna analiza glasa

44.  Elementi fonopedske rehabilitacije

45.  Logopedski tretman govornih poremeæaja

46.  Savremeno voðenje audiološke dokumentacije

 

Nastavni plan i program uže specijalizacije iz audiologije realizuje se sa 120 teorijskih i 240 èasova praktiène nastave za polaznike – lekare specijaliste otorinolaringologije.

Natava se realizuje na Klinici za bolesti uha, grla i nosa Klinièkog centra Novi Sad.

Polaznik završava užu specijalizaciju iz audiologije polaganjem ispita.

Nastava traje dva semestra tokom jedne školske godine.

 

 

27.02.2006. Novi Sad                                                  Šef Katedre za otorinolaringologiju

                                                                                               

                                                                                                Prof. dr Rajko Joviæ